fbpx

נושא:

כשרות

אם חיממו במיקרוגל בשרי – לחם עם גבינה צהובה, מה דין המאכל והמיקרוגל?

בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א) האם ניתן להשתמש במיקרוגל גם לבשרי וגם לחלבי עם הכשרה בינתיים. והאם יש הבדל אם המיקרוגל נקי או לא או אם הוא בן יומו. ב) האם מיקרוגל שנטרף יש אפשרות להכשיר אותו.
ראשית יש לציין שאם הדפנות הפנימיים של המיקרוגל מלוכלכים בשיירי מאכלים בשריים ממה שחיממו בהם בעבר, או אפילו אם הם נקיים לגמרי, אלא שחיממו בו מאכל בשרי בתוך עשרים וארבע שעות לחימום המאכל החלבי שהוכנס בו בטעות, אזי אסור לאכול את המאכל החלבי שהתחמם בו בטעות, מאחר ובחימום נספג במאכל החלבי מהטעם הבשרי שנספג על ידי האדים במיקרוגל: – או מהטעם הבלוע הטוב מהחימום שבתוך עשרים וארבע שעות, או משיירי מאכל ממשיים בהם לא אומרים נותן טעם לפגם. (דרכי הלכה ב, ב).
אבל אם המיקרוגל נקי בדפנות, וכמו כן לא חיממו בו מאכל בשרי בתוך עשרים וארבע שעות לחימום המאכל החלבי שהוכנס בו בטעות, מותר לאכול את המאכל החלבי שחיממו בו בטעות, מאחר שהטעם שנפלט כעת לתוך המאכל החלבי הוא טעם פגום, שאמנם אסור לחמם במיקרוגל זה לכתחילה מאכל חלבי – למרות שהטעם בו כעת פגום, מכל מקום במקרה האמור שבדיעבד חימם כבר מאכל חלבי בתוכו, אין הוא נאסר באופן זה שהטעם הנבלע בו הוא פגום.
ואמנם לגבי המיקרוגל, יצטרכו להכשיר אותו לפני השימוש הנוסף, מאחר והוא קיבל כעת טעם מהמאכל החלבי שהתחמם בו, ונספג בו על ידי האדים. ואף אם ירצה להמתין עשרים וארבע שעות עד לחימום מאכלי בשר בתוכו, מכל מקום עדיים ספוג במיקרוגל זה טעם של המאכל החלבי שאף שהוא פגום לאחר עשרים וארבע שעות, הרי אסור לכתחילה לחמם ולבשל בשר או חלב עם טעם המין השני אף שהוא פגום.
והנה מעיקר הדין מותר להשתמש במיקרוגל למאכלי בשר וגם למאכלי חלב, בזה אחר זה, בתנאי שהתבשיל יהיה מכוסה בתוך קופסה בצורה הרמטית, באופן שהאדים לא יצאו החוצה ויתפשטו בתוכו, ולכן לא מספיק לזה כיסוי ניילון, כי בדרך הטבע האדים חודרים ועוברים את הניילון ויוצאים החוצה. וכמו כן צריך שיהיו שתי קופסאות אחד למאכלי חלב ואחד למאכלי בשר, וכן המכסים שלהם, ויפתחו אותם לאחר חיממם רק מחוץ למיקרוגל, כמבואר בספר היכל ההוראה חלק א' עמוד קלא.
ואופן ההכשרה של המיקרוגל במקרה האמור שחיממו בו מאכל חלבי ונספג בו הטעם על ידי האדים הרותחים, יש לנקות אותו היטב מכל שארית וממשות הדבוקה בו, ולהניח בתוכו כוס עם מים וסבון נוזלי בתוך המים, וידליק את המיקרוגל על חום גבוה למשך זמן כך שהאדים הרותחים העולים מהמים עם הסבון יחדרו לתוכו ויפלטו ויפגמו את הטעם הבלוע בו, ולאחר מכן ימתין מלהשתמש בו במשך עשרים וארבע שעות.
ולהכשיר את המיקרוגל באמצעות עירוי מכלי ראשון רותח על גביו, יש אומרים שאינו מועיל מאחר וישנו חשש שהאדם לא יערה ויכשיר אותו כראוי בכל צדדי הדפנות כי יחשוש שמא יחדרו המים בנקבי המיקרוגל ויחדרו למקום החשמל שבו ויתקלקל, ועל כן לא יכשיר אותו כראוי, כמבואר בספר שבות יצחק פרק ה' אות ד'. אמנם יש אומרים שמאחר ובליעתו היתה באמצעות האדים הרותחים שוב ניתן להפליט אותם באמצעות עירוי מכלי ראשון רותח, ואין חשש שלא יערה כראוי, מאחר והדפנות מבפנים ללא נקבים, וכמו שאין האדים העולים מרתיחת החימום לא הורסים את המיקרוגל. כמבואר בספר מקראי קודש עמוד שדמ.
והצלחת של המיקרוגל העשויה מזכוכית, לבני Spain אינה בולעת כלל, ולכן די בשטיפה ורחיצה היטב משארית הדבוקה בה, ולבני אשכנז יש להכשיר גם אותה, וכפי שמקילים הרבה פוסקים שאפשר להכשיר כלי זכוכית אם זה אינו לצורך חג הפסח, כמבואר בסוף סימן תנא.
העולה מן האמור: לגבי המאכל: שאם הוא לא נקי משאריות מאכל בשרי או שהוא בן יומו, צריך לזרוק אותו לאשפה. ואם הוא נקי מותר בדיעבד למרות שהוא בן יומו.
ולגבי המיקרוגל, יש להכשירו על ידי שינקה אותו היטב, ולאחר מכן יניח בתוכו כוס המתאימה למיקרוגל עם מים חמים המעורבים בחומר ניקוי, ידליק את המיקרוגל למשך עשר דקות. ולאחר מכן ינקה אותו מהאדים וימתין עשרים וארבע שעות עד לשימוש בו.

מקורות