חור בשקית עופות - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

נושא: כשרות

חור בשקית עופות

שם הרב המשיב: הרב אשר לעמיל כהן
  • שאלה

השאירו עופות בחוץ קשורים בשקית ניילון, ונמצאה שקית קרועה קצת, באופן שא"א שדרך חור זה יחליפום, האם מותר.

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
  • תשובה
הרי הם מותרים, מאחר וניכר שלא החליפום.

מקורות

ראה בשולחן ערוך יורה דעה הלכות בשר שנתעלם מן העין (סימן סג סעיף א): בשר הנמצא מושלך בשוק, הלך אחר הרוב, דכל דפריש מרובא פריש; אם היו רוב המוכרים עו"ג, אסור. ואם היו רוב המוכרים ישראל, מותר. וכן בשר הנמצא ביד עו"ג ולא נודע ממי לקח, אם היו מוכרי הבשר ישראל, מותר. זה דין תורה; וכבר אסרו חכמים כל הבשר הנמצא, בין בשוק בין ביד עו"ג, אעפ"י שכל המוכרים וכל השוחטים ישראל. ולא עוד, אלא הלוקח בשר והניחו בביתו ונעלם מן העין, אסור, אלא אם כן היה לו בו סימן  או שהיה לו בו טביעות עין והוא מכירו ודאי שהוא זה, או שהיה צרור וחתום.


ובט"ז (שם ס"ק א): טביעות עין. היינו כרב דס"ל בשר שנתעלם מן העין אסור בלא סי' וטביעות עין ומבואר בב"י בשם הרמב"ן דאפי' כל אדם נאמן בזה וא"ל מאי שנא ממציאה דלא מהדרינן בטביעות עין אלא לת"ח שאני הכא דאיסור מדרבנן בעלמא הוא ע"כ מהני טביעות עין לכל אדם כנ"ל.


דילוג לתוכן