Ask The Rabbi

נושא: חשיבה חיובית

כשרות

אני הולך להיות בחתונה שבה הכשרות היא של רב חשוב, אך אני לא סומך עליו. מישהו טען עלי שבזה שאני לא אוכל אני מורד ב"מרא דאתרא" וברב הנותן כשרות, כי בכך אני מזלזל בו ובכשרותו. האם דבריו צודקים?

המדקדק בכשרות, ונמנע לאכול באולם, מסעדה או בתי מלון מפני שמחמיר על עצמו, אינו נחשב בכך כמזלזל ברב המקום הנותן את ההכשר, ובפרט כשאינו מכריז, שהימנעותו היא בגלל חשש איסור.

אך עם כל זאת, החכם עיניו בראשו שלא יבוא בגלל החמרתו לידי מחלוקת ושנאת ישראל, אלא ללכת בכל דבר בצורה חכמה וישרה, שלא ישימו לב על אי אכילתו, ובכך לא יפגע באיש מישראל כלל. (ראה  ספר הכשרות עמ' ו)

 

מקורות