fbpx

נושא: כשרות

כשרות לויטמינים

האם ויטמינים צריך הכשר

ויטמינים צריכים הכשר כמו שאר דברי מאכל.

מקורות

תרופה שאינה מאכל בריאים אינה צריכה הכשר, מכיון שאינה ראויה לאכילת כלב, ואם יאכל הרבה ממנה – יחלה ויבוא לידי סכנה. ולכן יש מינון כמה לקחת ורק חולים לאותו הדבר מותרים בזה. משא"כ ויטמין זה מאכל בריאים ודינו כמו כל דבר מאכל שצריך הכשר, וגם אם כתוב שזהו עשוי ממאה אחוז צמחים הבאים מחו"ל מ"מ צריך הכשר, מכיון שבדרך כלל מוסיפים עוד כמה חומרים והרבה פעמים מקורם מה'חי'. (ואף שגם בהם אם יאכל יקבל קלקול קיבה וכיוצ"ב, הרי גם אם ישתה הרבה חלב ולחם וכיוצ"ב יכול לקבל קלקול. אלא הכוונה שבאופן כללי הם ראויים לרוב בני אדם באופן הרגיל. משא"כ תרופה).