fbpx

נושא: כשרות

כשרות דגים

האם מותר לקנות דגים כשרים קפואים בחו"ל במקום שאין עליהם כשרות?

אם יש חשש שדגים כשרים אלה שהו יחד עם דגים טמאים במים יותר מ-24 שעות, הם נאסרו. אם לא שהו 24 שעות במים עם הדגים הטמאים אך היו יחד עימם בבריכה בהקפאה – נחלקו בכך הפוסקים, ולכאורה נטיית דעת הרבי היא שלא לראות קרח כמים (ולהתיר), אולם למעשה קשה מאד לקבוע בוודאות איזה תהליך עבר על הדגים, ועל כן יש לקחת דגים רק עם כשרות או ממשווק פרטי שאתה יודע בבירור מהו תהליך השימור של הדגים משעת הדיג.

מקורות

דרכי תשובה יו"ד סי' קה או"ק ג. שו"ת קנה בשם ח"ב סי' טו טז. שלחן מנחם ח"ד עמ' יג, וע"ע ביו"ד ח"ו סי' מו