Ask The Rabbi

נושא: גאולה ומשיח

הכשרת כלים במעבר מכשרות רגילה לכשרות מהודרת

שלום הרב, אני מארגן קבוצה לשבת במלון הנתון תחת כשרות רגילה – לא מהדרין והם מספקים לי אוכל מהדרין מבחוץ. האם ניתן להשתמש בכלים שלהם או שצריך להכשיר את הכלים?

 

כאשר רוצים לבשל אוכל בכלים שיש חשש שבישלו בהם בעבר דברים אסורים, צריך להכשיר את הכלים תחילה.


אבל כאשר שרוצים לבשל אוכל מכשרות מהודרת בכלים שבישלו בהם בעבר מאכלים מכשרות שאינה מקפידה על חומרות שאנו מקפידים עליהם, ואפילו בישלו בהם בעבר מאכלים מכשרות הנוהגת לפי פסקי הלכה שיש בהם הבדלים (כמו בין פוסקי ספרד לפוסקי אשכנז), מעיקר הדין הכלים אינם צריכים הכשרה.


בכל מקרה מומלץ לדבר ישירות עם המשגיח כשרות של הבית מלון ולהתרשם ממנו לגבי מצב הכשרות שהיה נהוג במקום עד כה.

מקורות