כרטיס חבר - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

סדר בתחומי החיים

נושא: הלכה

שם הרב המשיב: הרב מאור דוד כהן

שאלה

חברתי מורה ויש לה כרטיס חבר שמקנה לה הנחות והטבות בכניסה לפארקים וכדו. האם מותר לי לקנות דרך הכרטיס שלה ובכך לקבל הנחה?

תשובה

ב"ה

בדרך העולם שלכל כרטיס חבר ישנם תנאים והגבלות והם אלו שקובעים אם הדבר מותר או אסור. ויש להם דין תורה של תנאי שבממון שקיים. וזה בדרך כלל עיקר הדין.

אלא שאם אין הנחיות ברורות לכרטיס בענין זה. אז אסור יהיה להעביר את הכרטיס לאדם אחר שאינו בעל הכרטיס כיוון שבדעת נותני הכרטיס היה שרק הוא ישתמש בו. אלא שבמקרה שאין תנאי מפורש שאומר אחרת, מותר לבעל הכרטיס לרכוש דרך הכרטיס שלו ישירות עבורך.
ובוודאי שאז יהיה מותר לו לרכוש כרטיסים שכאלו ולהעביר אותם אלייך. מאחר והם שלו ונותנם לך במתנה.

מקורות

הגמרא (בבא מציעא עח:) "רבי שמעון בן אלעזר אומר משום ר"מ הנותן דינר לעני ליקח לו חלוק לא יקח בו טלית טלית לא יקח בו חלוק מפני שמעביר על דעתו של בעל הבית"

ומשם למדנו שאסור לעבור על דעת בעל הבית (שהוא נותן ההטבה במקרה דנן). אומנם הראשונים והאחרונים דנו אם לעבור על דעת בעל הבית זהו איסור גזל או לא, אך וודאי שהוא איסור.


ועוד והוא העיקר. שישנו כלל גדול (ראה כתובות נו. ובמקומות רבים בראשונים ואחרונים) שכל תנאי שבממון (אפילו מדאורייתא קיים). ולכן בכל מקום שיש תנאים והגבלות ברורים. הם הקובעים את הדין המדוייק לעניין גזל.


ולכן בנידון דידן אם כתוב כך במפורש בתנאים אז הכל הולך אחר התנאי. ואם לאו אז מעמידים האחרונים בדרך כלל שדעת הבעלים היא שכרטיס החבר יהיה לאדם עצמו. ולכן באין תנאי יוכל בעל הכרטיס לרכוש בעצמו ישירות עבור חברו. (אלא אם כן מותנה אחרת כנ"ל). בדיוק כפי שיכול לרכוש לעצמו ולתן לחברו מתנה.


דילוג לתוכן