fbpx

"כל יכול" להתגלות גם ב"גבול"

בפרק ל"ו בתניא אדמו"ר הזקן כותב שלעתיד לבוא נוכל לראות ממש את עצמותו של ה' בזכות התורה, עין בעין.
האם זו לא הגשמה שנוכל לראות אותו? והאם אין זו הגבלה של הכוח האלוקי?

כתב בספר 'עבודת הקודש' שכשם שיש לו כח בבלתי בעל גבול כך יש לו כח בגבול, שאם תאמר שיש לו כח בבלתי בעל גבול ולא בגבול – הרי אתה מחסר שלימותו.

ועל פי זה מבואר, שהתכלית האמיתית של "דירה בתחתונים" היא שהקב"ה יתגלה גם בתוך מציאות הגשמית, וזהו מצד הכל יכול יכול שלו.

צריך להבהיר – הכח של הבורא להתגלות בגבול, אינו גבול. אדרבא דוקא מצד כוחו הלא מוגבל, הרי יש לו כח להתגלות גם בתוך הגבול.

משל למה הדבר דומה, לחכם מאוד עמוק ונפלא, שדוקא מצד גודל חכמתו יודע לתת משלים המתאימים גם לחסרי הבנה בסיסית וללמד אותם את חכמתו העמוקה. אין הכוונה שהחכם הגדול נעשה פתאום בעל ידע מועט כמו מי ששומע את המשלים שלו, אלא שכוחו גדול בחכמתו העצומה להתגלות גם במשלים פשוטים.

אין זו הגשמה, כי זה לא שהוא נהפך להיות גבול, אלא ששלימותו האין סופית מתגלית גם בגבול, וזה מבטא את הכל יכול שלו.

כאמור, הבורא נשאר בלי גבול, אלא שמראה עצמו גם בגבול, כמו עצמות ה' שהתגלה בקודש הקדושים, ומקום הארון אינו מן המידה. אך לא שהגבול עצמו נעשה אלקים.

 

 

מקורות