fbpx

כל השביעין חביבין

מדוע אחרי הרבי לא הכתירו רבי אחר כמו שנהגו 7 דורות קודם לכן מאז האדמו"ר הזקן?
 

 

 

שבוע טוב


שאלה זו עוסקת בעניינים הקשורים למהות תפקידו של עם ישראל בכלל ובפרט, ויש להרחיב בכל הנושא, אך לא אעשה זאת כעת.
אך זה עצמו שכך היא המציאות, ואצל חסידי חב"ד ברור כי לא שייך למנות רבי אחר, הרי זה מראה שהתקופה שלנו היא שונה ואינה דומה להסתלקותם של נשיאי חב"ד בדורות שלפני זה.
כשמנסים להבין את הדברים, הרי הסיבה בפשטות היא כי במהלך השנים הרבי הודיע והכריז פעמים רבות, כי דורנו הוא הדור האחרון של הגלות ומדור זה עוברים ישר להיות הדור הראשון של הגאולה.

כיון שכך, הנהגתו של הרבי, נשיא הדור, אינה נפסקת, אלא גם כיום הוא ממשיך להנהיג אותנו ולהדריך אותנו, על פי הוראתיו בעבר, וגם כפי הדרכותיו כיום דרך תשובות באגרות קודש או גם באופנים נוספים. מינוי רבי אחר הינה אמירה שזהו דור חדש. וזה בסתירה כאמור לדבריו המפורשים של הרבי.

ברור הדבר שתיכף ומיד נזכה לגאולה אמיתית ושלימה ונוכל לראות גם בגלוי את הרבי.


מקורות