Ask The Rabbi

נושא: תפילין ומזוזות

כללי

מישהו אמר לי שישנה בעיה אם עומדים אנשים נוספים מתחת לחופה כי זה מזיק לחתן ולכלה. האם זה נכון??

 מלבד בעית צפיפות שלפעמים נוצרת, אין שום בעיה עקרונית שעומדים אנשים נוספים מתחת לחופה מלבד השושבינים בשעת החופה. ואיני יודע מאיפה המציא אותו אדם ענין זה.


 

מקורות