Ask The Rabbi

נושא:

כללי

הבנתי ממישהו שדעתו של הרבי היא שיש בעיה לערוך את חגיגת הבר מצווה בשבת?

 אכן מצינו במכתבים של הרבי הסתייגות ובקשה להימנע מלערוך את חגיגת הבר מצווה בליל שבת או ביום שבת, וטעמו הברור עמו, שיכול להיגרם על ידי זה חילול שבת ח"ו. ואף כתב הרבי, שדיבר עם כמה מהרבנים שידאגו בקהילות שלהם שלא יהיה חגיגות הבר מצווה בשבת מהטעם האמור. ובכל מקום של שאלה וספק ספצייפים יש לשאול על כל מקרה לגופו. וייתכן שבמקרים מסויימים יהיה אפשר לערוך את חגיגת הבר מצווה בשבת, וכל מקום ומקום לפי עניינו.

מקורות