fbpx

כלי הכלה

מה הכוונה למצוא "כלי להכלה", האם לכל רגש שקיים הכלי להכיל הוא שימוש ברגש?

נכון, בעולם התוהו הכלים קטנים ובעולם התיקון הכלים רחבים. הם רחבים בגלל השכל שקיים שם.

מקורות