Ask The Rabbi

נושא: הלכה

כיפה

הייתי במקוווה, וראיתי שם מישהו שנכנס למים עם הכיפה, ובתוך המים הוא מוריד. סליחה על השאלה, אבל יש בזה בכלל עניין?

איתא בספרים שצדיקים וקדושים אכן נהגו אפי' בתוך המים להיות הכיסוי ראש על ראשם, ורק בעת הטבילה הסירו אותו, וכן מסופר על חסידים גדולים שנהגו כן.


אך אכן, מעיקר הדין אין חיוב ללבוש כיפה בחדר הפנימי של בית המרחץ, אך בחדר האמצעי של בית המרחץ, יש ללבוש את הכיפה בראש ובראשונה, ולסלקו אחרון ממש. (ראה פסקי תשובות ח"א ע' כו

מקורות

ראה פסקי תשובות ח"א עכ"ו