fbpx

נושא: כללי

כיסוי ראש

האם מותר לאם להוריד פאה נוכרית בפני בנה הקטן, ותיגלו שערות ראשה בפניו.

מעיקר הדין כל עוד אינו מבין ואינו מרגיש בעניני צניעות אין חשש. אמנם המקפידה לכסות ראשה בכל מצב מעיני כל, תבוא עליה ברכה.

מקורות

כתב בשולחן ערוך הרב אורח חיים (סימן עה סעיף ד): שער של אשה שדרכה לכסותה ערוה היא מפני שמביא לידי הרהור ואסור לקרות או להתפלל כנגדה על דרך שנתבאר אפילו היא אשתו(ג) אבל בתולות שדרכן לילך פרועות ראש וכן שערות של נשים שרגילין לצאת מחוץ לצמתן בקצת ארצות מותר לקרות כנגדן שכיון שרגילין בהן אינן מביאין לידי הרהור ופאה נכרית אפילו דרכה לכסותה מותר לקרות כנגדה וגם מותר לגלותה ואין בה משום יוצאה וראשה פרועה שהוא אסור מן התורה באשת איש.


[ומשמע שאם מדובר בילד קטן שאינו מבין ומרגיש בעניני צניעות, ואי"ז מביא אצלו לידי הרהור, מותר].