Ask The Rabbi

נושא:

כיסוי ראש לגרושה

האם מותר לגרושה לילך בגילוי ראש כדי להקל עליה למצוא בן זוג?

הרב פיינשטיין התיר לאלמנה שנדרשה לצורך פרנסתה, במקום צורך גדול להסיר את כיסוי ראשה, ובמקום נוסף התיר גם לגרושה כאשר יש חשש "הפסד גדול לענין השגת אחד לנושאה", כלומר כאשר אין אפשרות כלל למצוא שידוך אם לא תסיר כיסוי ראשה. תשובותיו של הרב פיינשטיין נכתבו למעלה משישים שנה בארצות הברית. כיום, ב"ה המצב שונה, אין מי שיגיע למצב של פיקוח-נפש של פרנסה באם תלך עם כיסוי ראש, ואף אפשר למצוא בקלות חתן שיתרצה לכלה עם כיסוי ראש, ובפרט, שקיימות היום פאות מתאימות בצורתן החיצונית שלא יפריעו לשום גבר מבחינה חיצונית, ולכן ההיתרים הנ"ל אינם רלוונטיים בדורנו.

מקורות