Ask The Rabbi

נושא: תפילין ומזוזות

כיסוי היין

מגיעים אלי הביתה יהודים שאינם שומרי תורה ומצוות. 
עלי לכסות את היין כשהם בביתי?

החרדים לדבר ה' נזהרים שלא לשתות יין שראוהו גוי, כמו שהזהיר השל"ה הקדוש.

אבל להבדיל, יהודי אף אם אינו שומר תורה ומצוות לעת עתה אין לפסול את היין שראהו, ובפרט שהיום הם מוגדרים כמו 'תינוקות שנשבו' ובוודאי אין כוונתם לעבודה זרה.

תשובה זו מתייחסת רק בנוגע לראיית היין, ולא לנגיעת היין. וכדי לצאת ידי כל ספק ולא לבוא לידי תקלה כדאי לרכוש יין מבושל.  

 

 

מקורות