כיסוי הדם - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

סדר בתחומי החיים

נושא: כללי

שם הרב המשיב: הרב אשר לעמיל כהן

שאלה

האם אשה יכולה (או מחוייבת) במצוות 'כיסוי הדם'.

תשובה

מעיקר הדין חייבות, אמנם בפועל לא מצינו שנהגו לעשות זאת (כגון בכפרות וכדו').

מקורות

ראה בתורת כהנים פרשת אחרי מות "נאמר איש איש מבני ישראל ומן הגר הגר בתוכם לרבות נשים ועבדים", וכ"כ החינוך בסוף מצוה קפ"ז, ועיין ערוך השלחן סכ"ח ס"ג שבאר דאף דלא כתוב בתורה איש איש מבית ישראל דבלשון זו כוללת הנשים במפורש, וכמו שכתוב בענין הקודם לעניין איסור אכילת דם ואיש איש מבית ישראל וכו' אשר יאכל כל דם וכו', וה"ט דאין דרך נשים להתעסק בצידה, וגם אין דרכן להתעסק בשחיטה, ואף שכשירות לשחוט, מ"מ אין דרכן בכך, וכן הרמב"ן קידושין ל"ד הביא את כיסוי הדם ברשימה שנשים מחויבות בהן דאין הזמן גרמא.


ולענין לכבדן במצות כיסוי הדם עיין בספר תשובות והנהגות ח"ב סימן שע"א שכתב בתחילה דאין לכבד נשים במצות כיסוי הדם, ואף שחייבות במצוה אך לא יכבדן דהמצוה לא מתכבדת שמכבד לאשה, אך שוב הביא בשם החזו"א זצ"ל שאמר שמותר לכבד אשה, דאי"ז ביזוי מצוה, וכתב ע"ז דאולי הוי דרך שליחות ואין בזה פגם למצותו שמתייחס לשוחט או דאפ"ל דשם העוף היה שייך לאשה ובכה"ג אין ביזוי.


דילוג לתוכן