fbpx

נושא: כללי

כובע בתפילה

האם זה ששמים כובע בתפילה – זה ענין רק חסידי או שיש לזה גם מקור בהלכה?

בסידור יעב"ץ איתא, שמנהג היראים והחרדים לדבר ה' ללכת בכובע בעת התפילה. ואכן בדבר זה נאמרו כמה טעמים, חלקם הם ע"פ תורת הנגלה וחלקם ע"פ תורת הנסתר, ועיקרם שכן הוא דרך כבוד שעומד הוא לפני המלך.


ובשעת התפילה הוא חיוב מדינא להתעטר בכובע.


ועוד, ויתר על כן, כן הוא מנהגם של רבותינו נשיאנו, שלאורם אנו הולכים ולדבריהם אנו נשמעים, ועצם ההתקשרות אליהם מוסיפה רוב ברכות בגשמיות וברוחניות.  (וראה פסקי תשובות ח"א ע' כה)

מקורות