fbpx

נושא: חסידות

ישראל קדמו לתורה

ב"ה
שלום הרב. במאמר י״ג תשרי ה׳תשמ״ו מביא מהמדרש:
שני דברים קדמו לעולם ואיני יודע איזה מהם קודם,
וכשאומר דבר אל בנ"י צו את בנ"י הוי אומר ישראל קודמים.
שאם לא איך אפשר שיהי' ציווי. לא הבנתי את הלימוד,
הרי בתורה כ' גם "בראשית ברא אלוקים את השמים וגו'"
למרות שלא קדמו לתורה, אז גם ישראל יכולים להיזכר למרות שלא קדמו ? ואפשר שהתורה תדבר גם על דברים העתידים
שנבראו אחרי'.

ב"ה

שלום וברכה

אין הכוונה בהוכחה שכל מה שמוזכר בתורה הרי הוא קדם לתורה, אלא מכללות מגמת וציווי התורה.

והיינו, שאחר שאנו כבר יודעים שישראל והתורה שניהם קדמו לעולם, שהרי העולם הוא 'אמצעי' בלבד, והם המטרה והתכלית, הרי אנו רוצים לברר מי מהם קדם למי, ועל זה אומרים שישראל קדמו, שהרי כל התורה ניתנה בשביל ישראל.

ההוכחה כאמור היא לא מזה שהם נזכרים בתורה, או רק מהמילים צו את בני ישראל וכו', אלא מכללות ותוכן הענין, שכל התורה היא ציווים לישראל, הרי ברור שישראל – שאליהם מיועדים ציווי התורה – קדמה לתורה.

בשונה לדוגמא משמים וארץ, שכל בריאתם היא בשביל התורה וכמאמר חז"ל שכאשר הקב"ה בא את העולם התנה איתו תנאי שאם ישראל יקבלו התורה מוטב ולא אם יחזיר אותו לתוהו ובהו.

מקורות