fbpx

נושא: הלכה

ירושה

גיס עשה שידוך לגיסו, ולאחר זמן נפטר, ובא המשודך לבית האלמנה בכדי ליתן לה את הכסף על עשיית השידוך, ואינה רוצה לקבלו באומרה, שעל שידוך לגיס לא לוקחים כסף, מה הדין.

 

זה לא שייך לה, אלא ליורשים (בני האב שנפטר), ויש לשאול אותם.

מקורות

דין תורה הוא שבנים יורשים את אביהם (ובמקום שיש בנים, אשת המת אינה יורשת), וכל כסף וזכות והלוואה שהיתה של אביהם, הרי אלו שלהם, וא"כ עליו לשאול אותם על כסף זה. אמנם אם נתנו לה הבנים אישור חוקי לעשות בכסף הירושה (שישנו בבנק וכיוצ"ב) – כרצונה בחייה, יכולה לוותר על כך.