יציאת חובת הדלקה ע"י אשה - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

סדר בתחומי החיים

נושא: חגים

שאלה

האם אשה יכולה להוציא את בעלה ידי חובה?

תשובה

מדינא כתבו הפוסקים שאשה יכולה להוציא ידי חובה את בעלה בהדלקת נרות חנוכה. מכיון שגם הנשים היו באותו הנס.

ומה שכתוב שתבוא כו' למי שאשתו ובניו מברכין לו, כבר ביארו זה האחרונים שאין זה נוגע בדין זה, שאין גריעותא בזה  שאשתו מברכת לו, וכן כאן שאין שיש שכתבו שהחיוב הוא על הבית כולו ולא על כל אחד ואחד.

אך בכל זאת, לא ראינו נוהגין כן בפועל, אלא האב – אבי המשפחה – הוא זה שמדליק, ומלבד הוא גם בניו מדליקים ומברכים

מקורות

דילוג לתוכן