Ask The Rabbi

נושא:

בן לאב יהודי שהתגייר

שמעתי שעל פי ההלכה ילד שנולד מגויה אינו נחשב בנו של האב היהודי, ואם וכאשר הילד מחליט להתגייר הוא ייקרא פלוני בן אברהם ולא בן אביו הביולוגי. האם נכון הדבר ומה המקורות לכך?

במקרה כזה הבן אינו מתייחס אחר האבא אלא אחר האם - בין שהאמא יהודיה ובין להיפך - כי יש לנו כלל ״וכל מי שאין לה. . קידושין (=שאינה ברת חיוב קידושין) הולד כמותה" וכן כאן, הבן מתייחס לאמו, למרות שהאבא יהודי. 

 

ואע״פ שהתגייר אחר כך, מכל מקום אינו מתייחס אחריו כלל, עד כדי כך שאינו יורש אותו. 

ולכן לגבי השם, נקרא לו בן אברהם אבינו, הן בעלייה לתורה, וכן בהתובה.

 

אך אם ממש מתבייש מכך, אפשר לכתוב על שם ״אביו״ בצורה כזאת ״פלוני בן פלוני המגדלו״ (אם אכן הוא המגדלו). וכן לעניין עלייה לתורה ייקרא ״פלוני בן פלוני״. 

מקורות