fbpx

נושא: צניעות

ילד לבוש ליד ספרי קודש

שלום הרב. האם מותר להחליף טיטולים בחדר שיש שמה ספרי קודש או נרות? ואם בכלל צריך להקפיד שילד יהיה לבוש בחדר שיש שמה ספרי קודש או נרות? אם כן, כמה הוא צריך להיות לבוש, מספיק שלא יהיה ערום לגמרי?

ב"המלכתחילה אין להחליף טיטולים ליד הנרות וכן הוא גם לגבי ספרי קודש.  גם לכתחילה אין זה נכון (וגם מבחינה חינוכית)  שהילד יהיה ערום ליד הנרות וספרי הקודש.

בשעת הדחק כל זה מותר (בילד מתחת לגיל 9).  אלא שגם אז יש להשתדל לשמור על הצניעות המקסימלית.
מקורות

הרמ"א בסימן ער"ה כתב שהמנהג שלא יהיו הילדים ערומים ליד הנרות.  (וזה מנהג משום שילד קטן מגיל 9 אינו בגדר איזור ערווה עדיין ולכן בשעת הדחק ניתן להקל)

גם כף החיים כתב כן בסימן זה והשווה זאת לדין צואה שאין להניחה ליד אלו.

כך הוא גם בפסקי הדיור לאדמו"ר הזקן לגבי צואה מול הספרים.

ועיין גם במשנה ברורה סימן פ"א.