Ask The Rabbi

נושא:

ילד בזימון

מאיזה גיל ילד יכול להצטרף לזימון? עשר/שלוש?

ישנם פוסקים המתירים לצרף ילד שהגיע לגיל חינוך, 

אך דעת אדמו"ר הזקן היא שאין לצרף ילד שלא הגיע לגיל בר מצוה.

מקורות