fbpx

נושא: תנ"ך

ילדי קטורה

למה עושים סיפור מזה שאברהם הוליד את יצחק בן 99 שנים, הרי אחרי זה נולדו לו בנים גם מקטורה למה לא אומרים שזה גם נס?

שני ביאורים מצינו בענין זה בשיחותיו של הרבי:


א. מזה שהתורה מחלקת בסיכום שנותיו של אברהם ב"שנה" בין המספרים, לומדים חז"ל שבן ק' כבן ע' – הייינו, שלא היתה לאברהם כלל תשות הכח שהייתה קיימת אצל שאר האנשים בדורו. וענין זה המשיך ולא השתנה גם לאחר היותו בן מאה.


ב. כי זה קשור לנס שהיה בלידת יצחק: שכשם שמצינו אצל שרה, שהנס דלידת יצחק גרם לעוד כמה נסים אצלה ובזכותה, ונסים שהביאו ישועה והצלה בעולם ("הרבה עקרות נפקדו עמה. . נענו עמה", ועד להניק בניהם של כל השרות) — עד"ז הוא בנוגע לאברהם, שהנס דלידת יצחק גרם לעוד נסים אצלו, שנולדו לו עוד בנים בדרך פלא ונס (לאחרי ש"אברהם זקן בא בימים"), ובנים אלו אינם בני ישראל אלא מאומות העולם (ע"ד הנ"ל בשרה).


 

מקורות

לקו"ש חיי שרה ח"כ ס"ב,  חל"ה חיי שרה ג ס"א-ז.