fbpx

נושא: כשרות

יין שאינו מכוסה

בקבוק יין כשר שנשאר במקום ציבורי, והוא סגור בפקק, אמנם ללא כיסוי נוסף מעליו, וללא סגירה של חישוק ברזל, מה דינו.

יין שהיה ללא השגחה במקום ציבורי – שמצוי בו גויים, ולא היה חתום בב' חותמות, אין לשתותו.

מקורות

כתב בשולחן ערוך יורה דעה הלכות מאכלי עובדי כוכבים (סימן קיח סעיף א): יין ובשר וחתיכת דג שאין בו סימן שהפקיד או שלח ביד עובד כוכבים, צריך שני חותמות. אבל יין מבושל ושכר, או יין שעירבו בו דברים אחרים, כגון דבש, וכן החומץ וחלב ומורייס ופת וגבינה וכל שאיסורו מדברי סופרים שהפקידו ביד עובד כוכבים, מותר בחותם אחד. ויש אומרים שאף בדברים שצריכים שני חותמות, לא אמרו אלא בשולח על ידי עובד כוכבים שאינו עתיד לראות החותם, אבל מפקיד שעתיד לראות חותמו די בחותם אחד, כי הוא ירא. ואף השולח, אם הודיע לחבירו צורת החותם וגם אמר לעובד כוכבים שהודיעו לחבירו, די בחותם אחד. הגה: ויש אומרים דלא בעינן ב' חותמות רק בישראל חשוד, אבל בעובד כוכבים, הכל שרי על ידי חותם אחד (טור והפוסקים בשם ר"ת). ובדיעבד יש לסמוך על זה (ארוך כלל כ"ג והגהות מיימוני ותוספות).


[ובכלל שני חותמות הוא פקק המחובר לטבעת ההדוקה לו].