fbpx

נושא: פסח

יין קל לליל הסדר

בשנים האחרונות יצאו לאור הרבה סוגי יין קל, עם אחוז מועט של אלכוהול, כמו 4 או 5 אחוז, אני נוהג לשתות בליל הסדר (וגם בקידוש בכלל) רק יין ולא מיץ ענבים. האם יין קל נקרא יין לכל דבר? האם יש מינימום של אחוזי אלכוהול שצריך להיות בו? תודה

 

ידוע מה שהרבי אמר, כשהביאו לו מיץ ענבים אחרי האירוע הלבבי בשמיני עצרת תשל״ח, שקידוש עושים על יין. 

אכן, יש שמהדרים לקחת דווקא יין ולא מיץ ענבים (כי ישנם פוסקים שהחמירו עליו היות ובדרך כלל עובר תהליך למנוע ממנו לתסוס ולהפוך ליין, על ידי הוספת חומרים או על ידי פסטור) וגם לא לערבב יין ומיץ ענבים.

ולכן, יש עדיפות ביין על מיץ ענבים.

 

והמובחר הוא לקחת יין אדום יבש, בפרט לכוסות סדר ליל הפסח, שמקפידים לקחת דווקא יין אדום.

יש גם שהקפידו לקחת יין ללא תוספות ולא מבושל, כדי שיהיה יין שראוי לנסך על גבי המזבח.

 

אבל מן הדין מותר בכל אלו, כי ההכרעה היא שכל עוד שהיין לא נפסל למזבח מחמת עצמו משום גריעותו, כגון שריחו רע וכדומה – כשר לקידוש, ולכן אם הוא מבושל או שהוסיפו סוכר [ואז אין פיסולו למזבח מחמת גריעותו אלא מסיבה חיצונית ששינה אותו מברייתו] מותר לקידוש ונחשב ליין. וכן הדין לשתות יין קל הנחשב ליין למרות שאחוז האלכוהול נמוך, כי בנוסף לכך שהתוספות שבו אינן פוסלות אותו, עוד זאת שעבר איזה שהוא תהליך תסיסה שמחשיב אותו ליין. 

 

ובאמת אפילו מיץ ענבים מותר לקדש איתו מן הדין, אלא שכאמור מנהג החסידים לקדש על יין דווקא (אלא אם כן זה יזיק לבריאותו).

 

והחכם עיניו בראשו, אם יודע שיין יבש או אחר שיש בו אחוז אלכוהול גבוה חזק מדאי עבורו ועלול להרדם או לא להרגיש טוב ועקב כך לא יקיים מצוות הסדר כראוי ולא יוכל לקיים ״והגדת לבנך״ – סיפור יציאת מצרים, יצא שכרו בהפסדו.

 

ולכן יש לקחת יין שיודע שלא יזיק לו.

 

מקורות


שולחן ערוך אדמו"ר הזקן סימן ערב, סעיף ב ואילך. פסקי תשובות שם סעיף ז, ובהערה 38.

נתיבים בשדה השליחות.