Ask The Rabbi

נושא: גאולה ומשיח

יין נסך

האם מחלל שבת אוסר יין בנגיעה?

מעיקר הדין, מחלל שבת 'בפהרסיה' (במזיד - בפני עשרה מישראל), והוחזק לעשות כן (ג' פעמים ואילך) - אוסר את היין בנגיעה.


אמנם בזמנינו לענין 'תינוקות שנשבו', המיקל יש לו על מי לסמוך (בפרט אם לא נגע ביין עצמו ממש, רק מזג מהבקבוק, וישנו הפסד בדבר), אמנם ראוי להחמיר (בפרט שלא לשתות מיין שלהם).


אך אם ידוע בוודאות שאדם מסויים 'שנה ופירש', או שהוא עושה 'להכעיס', וודאי שאוסר מעיקר הדין.

מקורות