fbpx

יחסו של פנחס

שלום וברכה.
כתוב 'פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן וכ"ו. אומר האור החיים הקדוש 'צריך לדעת למה הצרך ליחסו ואולי שנתכון שיזכרו אבותיו לטובה, ועוד שנתכון להשלים ישראל עם אהרן שסבב נפילה גדולה מישראל באמצעות העגל דכתיב ' ויגף ה' את העם על אשר עשו את העגל אשר עשה אהרן הרי עמד פנחס בן בנו ופדה נפש כל ישראל כאומרו בסמוך ולא כיליתי את בני ישראל ולזה יחסו את אהרן ותמצא שאמרו ז"ל במדרש שהיה אהרן עומד ומתקן והיה מלמד כל ישראלתורה ומעשים טובים וכ"ו עד כאן, הא למדת שהיה נחשב על אהרן הקלקול שגרם במיתת עם רב והיה מבקש לתקן מה שנפרץ וכאן רמז ה' כי פנחס שלם במידה טובה מרבה'
אשמח להסבר השאלות והתשובות של אור החיים.
תודה.
בשורות טובות
שבת שלום.

האור חיים שואל, למה התורה כותבת את יחוסו של פנחס "פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן".
ומתרץ, א. להזכיר לטובה את אבותיו.
ב. ללמדנו שבזה הוא תיקן את הקלקול שנעשה על ידי אהרון הכהן בחטא העגל, שעל ידו נהרגו הרבה מישראל (אף שלא היה באשמתו וכוונתו היתה לטובה כמובא ברש"י) וגם אהרן הרגיש בקלקול זה ועסק בתיקונו, וזה מה שמלמדנו בכתיבת היחסו לאהרן הכהן, שפנחס במעשהו, שהציל רבים מישראל, תיקן זאת.

מקורות