fbpx

נושא: חגים

יום כיפור לאחר ראש השנה

למה בבקשת סליחה של יום כיפור מגיעה אחרי ראש השנה לא קודם כל צריך לבקש סליחה ואחרי זה את כל הענין של ראש השנה?

שלום וברכה


אולי אפשר לבאר זאת כך בדרך החסידות:


ראש השנה שהוא יום ברוא אדם הראשון עניינו קבלת המלכות של ה', וכפי שהאדם הראשון ביום בריאתו המליך את ה' למלך. זהו יצירת עצם הקשר שבין יהודי לקב"ה, על ידי ההכרה שהקב"ה הוא מלך העולם ומלך ישראל, וכפי שמוזכר בהרחבה בתפילות ראש השנה. זהו עניינה של תקיעת שופר, והבקשות בתפילה "מלוך על העולם כולו בכבודך".


אמנם בראש השנה ישנו גם הדין והמשפט על השנה החדשה, ולכן צריך לעשות את ההכנות בתשובה ותפילה וצדקה וכו', אבל מהותו של היום – זה עצם יצירת הקשר וקבלת מלכותו.


רק אחרי שקיבלנו על עצמנו את ה' כמלך, שייך לדון באופן שלם על העניינים הבלתי רצויים שהיו, לבקש עליהם סליחה, ולקבל את מחילות של ה' בכח יום הכיפורים, בו מתגלה הקשר העמוק של יהודי עם ה' המכפר על כל הפגמים.


כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.


 

מקורות