Ask The Rabbi

נושא: הלכה

יום טוב

מה נכלל בחיוב התורה "ושמחת בחגך" כיום – לאנשים נשים וטף.

[התשובה מתייחסת לחיוב מהתורה בלבד]; לאנשים - שתיית (רביעית עכ"פ) יין. לנשים - קניית בגדים ותכשיטים לצורך החג. ולקטנים – קניית מגדנות (ממתקים)

מקורות