יום הכיפורים.

מה הפי' הפנימי ב"עיצומו של יום (הכיפורים) מכפר" – האם זה אומר שאין צריך לעשות תשובה?

אמיתית כפרת יום הכפורים היא מה שעיצומו של יום מכפר, וענינה הוא גילוי ההתקשרות העצמית של ישראל בקוב"ה שלמעלה מכל גדר פגם (ולמעלה מהתורה), ובבחינה זו לא מגיע מעיקרא כל ענין החטאים ועוונות, ולכן כאשר מתגלית בחינה זו בישראל מתכפרים ממילא כל הפגמים. אך עדיין אין זה סותר את מה שצריכים לעשות תשובה בפשטות, כי אם הוא עומד ונשאר בחטאו הרי הוא מפריע לתשובה זו. הוא נעשה מעין קטיגור על תשובת היום.

מקורות