fbpx

נושא: ביטחון בה'

יגיעה בפרנסה

האם אדם חייב להתייגע בשביל פרנסה ?

לאחר חטא עץ הדעת נגזר על האדם "בזעת אפיך תאכל לחם", אשר פרנסתו תגיע דווקא בדרך של יגיעה. אמנם, יש בזה דרגות שונות ואופנים שונים, יש כאלו שנגזר עליהם להתאמץ יותר וכאלו שפחות.


יחד עם זאת ביחס נכון לעניין, מתוך ביטחון בה', ניתן להקל את היגיעה. אתה מוזמן לעיין באתר במאמרים ובשיעורים על ביטחון בה', שם יש הרחבה בעניין.

מקורות

ראה הקדמה לספר 'דרך חיים' מכ"ק אדמו"ר האמצעי.