Ask The Rabbi

נושא:

טעות בספירה

מה הדין לגבי מי שטעה בספירת העומר וספר יום אחר ?

באם לא השלים את הספירה הנכונה עד השקיעה שלמחרת, ימשיך לספור ללא ברכה. וישתדל לשמוע את הברכה ממישהו אחר, או מהש"ץ, שיתכוון להוציאו ידי חובה.

מקורות