Ask The Rabbi

נושא: הלכה

טיפול בהשגחה פרטית

האם פעולה טיפולית שעשיתי לבתי שנפצעה מתוך חרדה ורצון לעשות הכי טוב אך בלי לשקול מספיק טוב ולא בטוח שבחוכמה היא בהשגחה פרטית? אני מלקה את עצמי שאולי הייתי טיפשה כבר שלושה חודשים

ב"ה

שלום וברכה

גם אם אדם עשה טעות, הפתרון הוא לא שילקה את עצמו על כך, בפרט שזה בוודאי נעשה מתוך כוונה טובה, וגם לא בטוח בכלל שנעשתה טעות, אלא ינסה לראות אם יש דרך לתקן, ולתקן את מה שצריך.

בכל מקרה, גם הטעות שהאדם עשה, היא בסופו של דבר חלק מההשגחה פרטית, וכל דבר הוא לטובה, אלא שצריך לראות כאמור, האם יש מה לעשות בצורה מדוייקת יותר כרגע. ואת זה עצמו לעשות מתוך שמחה וטוב לבב. בהצלחה רבה.

מקורות

ראה פסקי תשובות ח"א עכ"ו