Ask The Rabbi

נושא:

טיסה בשמי הארץ

אם הילדים שלי רוצים לעשות טיסה בשמי הארץ האם הם צריכים לברך הגומל?

מנהגנו הוא שלא לברך ברכת הגומל על טיסה פנים ארצית, גם אם הטיסה היא ארוכה בת כמה שעות.

מקורות