fbpx

טוב ללא תורה

שלום, יש לי כמה שאלות שמעסיקות אותי הרבה זמן, אני מקווה שפה זה המקום לשאול אותן…
אז ככה -יש אנשים חילונים, שלא מקיימים תורה ומצוות והם אנשים ממש מקסימים וטובים, אז אם כך, אדם יכול להיות טוב גם בלי לקיים מצוות?
ובהמשך לשאלה, האם יש בעולם טוב שהוא לא קשור לתורה ולמצוות?
והאם זה נחשב כפירה לומר שכן, יש טוב בעולם שהוא לא קשור לתורה ולמצוות?
האם אדם ביסודו הוא טוב?
ועוד שאלה אחרונה, האם אפשר להיות שווה משהו גם בלי לקיים את זה? (באופן תאורטי)

ממש תודה רבה!

ב"ה
שלום וברכה
ה"טוב" האמיתי והמוחלט זה הקב"ה.
כל מה שיוצר חיבור איתו כמו תורה ומצוות – זה טוב עבור האדם.
מה שמפריד אותנו ממנו – כמו עבירות וכדומה – זה דבר שלילי ורע.
האם אדם יכול להיות אדם טוב בלי לקיים מצוות?
התשובה היא, שאם הוא אדם טוב ומקסים וכו' הוא בוודאי מקיים הרבה מצוות.
הרי ישנם מצוות רבות ש"בין אדם לחברו", ואם הוא אדם טוב הוא בטח מקיים את אותם מצוות, ובראשם מצות "ואהבת לרעך כמוך", שזה יסוד כל התורה כולה!
השאלה שהתכוונת בטח, אם הוא יכול להיות אדם טוב בלי לקיים המצוות ש"בין אדם למקום", כמו שבת, כשרות וכדומה.
התשובה לכך, שבתור אידאל ברור שאי אפשר להיות אדם טוב בלי לקיים מצוות, שהם ההנחיות של הבורא מהו הטוב, אבל מבחינת המציאות זה יכול להיות. כי לא כולם חונכו ויודעים את המשמעות של התורה והמצוות, וגם אם הם חונכו לכך, יש בעולם הרבה ניסיונות, והיצר הרע מאוד גדול, ולכן אין אנו צריכים ויכולים לשפוט בני אדם אחרים.
עלינו לדעת שבוודאי יש בהם טוב, שהרי הם נבראו על ידי הקב"ה, והם בוודאי מקיימים הרבה מצוות, ולראות אותם בעין חיובית, ואם הם יהודים – יש בהם גם נשמה אלוקית קדושה ומיוחדת, אלא שלא תמיד ממשים את הטוב הפנימי הזה בחיי המעשה, בקיום כל תרי"ג מצוות, מסיבות שונות, שבדרך כלל, אינם באשמתם כלל ועיקר!
זה גם התשובה לשאלה אם יש בעולם טוב שאינו קשור לתורה ומצוות. בהחלט יתכן שלא תמיד רואים את הקשר בין הטוב בעולם לתורה ומצוות, מחוסר ידיעה וכו', אבל מצד האמת, הדרך של התורה היא הטוב האמיתי, וכל הדברים הטובים בעולם שורשם מהטוב שבתורה.
יש סיפור יפה, על הרבי הקודם של חב"ד (הריי"צ) שבאחת מנסיעותיו, התווכחו כמה אנשים והביעו דיעות שונות אודות יחס התורה לשיטות המדיניות ועם איזו מהן היא מסכמת, וכל אחד מהם הראה מקור בתורה לשיטתו. כששאלו את חוות דעתו , ענה: התורה, להיותה תכלית האמת והטוב, ישנם בה כל הענינים הטובים שבכל השיטות.
אם זה נחשב כפירה? לא צריך לקרוא לזה כפירה אלא טעות. כי כל הטוב שבעולם מה מהקב"ה שהוא תכלית הטוב.
(השאלה האחרונה לא הצלחתי להבין עד הסוף)
בהצלחה ובשורות טובות


מקורות