fbpx

טוב בגלוי דוקא

שלום רב ותודה על התשובות ועל הזמן
רק שאלה אחד רציתי לברר יותר. אם חשוב טוב יהיה טוב לעתיד בגלוי ונראה בטוח.
למה אצל דוד המלך ע"ה נפטר בנו , למה משה רבינו לא נכנס לארץ אחרי ויתחנן . למה אמרו חזק ונתחזק בעד עמינו ובעד ערי אלוקינו וה' יעשה הטוב בעיניו.
למה צדיקים הגדולים ביותר כמו הרבי לא היו לו ילדים. מפה יוצא כחובות הלבבות והכל לטובה ודאי אבל לא בטוח בגלוי.
תודה רבה

ב"ה

כפי שכבר ענינו, אין אנו יודעים החשבונות והעבודה של כל אחד מהצדיקים האמורים, ועל זה כבר נאמר "כי לא מחשבותי מחשבותיכם".

אך צריך לזכור ענין אחד – עבודת הביטחון באופן שהטוב יהיה גלוי דוקא, וכפי שמסביר הרבי בשיחותיו, היא עבודה שככל שמתקרבים יותר לגאולה היא יותר מודגשת.

והסיבה לכך, שבגאולה השלימה יהיה הכל טוב בגלוי, ולכן כשמתקרבים לגאולה מודגשת יותר עבודה זו, ואולי זה קצת יסביר הקושיות האמורות.

 

מקורות