fbpx

טהרת המשפחה

האם ניתן לעשות את בדיקת השבעה נקיים בשכיבה מטעמי נוחות.

מותר. ובפרט בבעלי בשר, שכך בודקים יותר טוב.

מקורות

ראה בשו"ת ציץ אליעזר (חלק יד סימן עא): אם אפשר לאשה חולה לעשות בדיקות ההפסק טהרה והז' נקיים בשכיבה באפרקדון.


ע"ד אשה חולה שקשה לה לעשות בדיקותיה בעמידה ויעצו לה הרופאים לעשות הבדיקות בשכיבה.


הנה לא מצינו בשום מקום בשו"ע ובדברי הפוסקים שיזהירו על כך שלא מועיל בדיקה בשכיבה….


כן אני רואה בספר עמק יהושע אחרון סי' ד' שמעתיק תשובה שלימה מספר גולות עליות פ"ח דמקואות מ"ה אודות נושאי הטבעת באותו מקום, ובסוף התשובה כתוב בזה"ל: ולענין בדיקה של הפסק טהרה וז' נקיים החמיר בזה הגרע"א זצ"ל להצריך בדיקה של הפסק טהרה ויום א' מז' נקיים ע"י שפופרת ומוך בראשון, ולדעתי נראה דאפשר גם לבדוק בעת שתנוח לשכוב על מטתה דאז ידוע הוא ששבר הפארפאל יוחזר למקומו ולא ידחק על הביגיל /הטבעת/ המונח שם ותוכל להזיז את הביגיל לבדוק במקום הנחתו, וכמו כן תוכל להושיט ידה למעלה ממקום הנחת הביגיל ולבדוק שם בחורין וסדקין ויעלה לה בדיקה יפה עכ"ל, הרי דגם להגאון בעל גולות עליות היה פשוט בעיניו הדבר שאפשר לעשות בדיקת חורין וסדקין בשכיבה הן ההפסק טהרה והן הז' נקיים, וזה שיתר הגדולים לא נתנו זאת העצה בטבעת הוא מפני דקסברי רבנן שגם בצורה זאת של שכיבה לא מוסרים חששותיהם להפרעת הטבעת לבדיקה.


לכן מכל הלין נראה פשוט בנידון שאלתנו שהאשה יכולה שפיר לעשות הבדיקות של ההפסק טהרה וז' נקיים בשכיבה בלי כל פקפוק.