fbpx

טהרת המשפחה

האם יש לחוש ל'כתם' הנמצא בבגד לבן של הבעל.

אין לחוש רק על בגד הנמצא על בגד האשה.

 

מקורות

כתב בשולחן ערוך יורה דעה הלכות נדה (סימן קצ סעיף א): דבר תורה אין האשה מטמאה ולא אסורה לבעלה עד שתרגיש שיצא דם מבשרה, וחכמים גזרו על כתם שנמצא בגופה או בבגדיה, שהיא טמאה, ואסורה לבעלה אפילו לא הרגישה ואפילו בדקה עצמה ומצאה טהורה. וצריכה הפסק טהרה, שתבדוק עצמה ותמצא טהורה, ואח"כ תמנה שבעה נקיים חוץ מיום המציאה כאילו ראתה ודאי, וכמו שיתבאר לקמן סימן קצ"ו). ואם הרגישה שנפתח מקורה להוציא דם ובדקה אחר כך ולא מצאה כלום, יש מי שאומר שהיא טמאה.


[ומשמע שכל גזירת חכמים היא רק על כתם הנמצא על בגדיה, ולא על של בעלה].