מניעת וסת וימי חשש - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

מניעת וסת וימי חשש

שם הרב המשיב: הרב אשר לעמיל כהן

תאריך העלאה: 14.05.2019 – 04:56

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email

אשה הנוטלת כדורים למניעת 'וסת', האם צריכה לחוש לימי חשש קודמים?

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
מעיקר הדין, אם הוחזקו כדורים אלו בנשים רבות שמשפיעות למניעת הוסת, אין צריכה לחוש. אמנם לכתחילה עדיף שתוחזק ג' פעמים בה עצמה, שהועילו לה כדורים אלו למניעת ה'וסת'.

מקורות

ראה בשו"ת שבט הלוי חלק ד סימן צט ט: היתה נחבית במחבא מפני פחד והגיע שעת וסתה איננה חוששת לו. נסתפקתי באלו נשים שלוקחות כדורי רפואה ידועים שיכולים לעכב ביאת הוסת ולשנותו כידוע ומפורסם מן הנסיון אם צריכים לחוש ליום וסתן הרגיל עד עכשיו דמה הבדל יש בין חרדה המסלקת דמים או עבור או שעשתה פעולת רפואה הנ"ל שבודאי מסלקת הדמים עכ"פ עכשיו ובחרדה החמיר השו"ע לכתחלה ועיין בב"י וט"ז, וכבר הבאתי בשם המאירי נדה ט' ע"א הטעם דכיון דיש הבדל בין פחדא לבהלה כמבואר בנדה ע"א ע"א ועיין היטיב במג"א סי' ג' ס"ק י"ד, וכיון שאין כל הדעות שולטות להבדיל בזה בין פחדא לבהלה עלינו להחמיר לכתחלה, וכ"ז לא שייך בכדורים הנ"ל שמוחזקים למסלקי דמים ומנוסים לכך.


וכב' תלמידי הה"ג מהרי"מ שטערן הראני בתשובת הרדב"ז החדשות חלק ח' שנשאל בכיו"ב רבינו הרדב"ז שם בס' קל"ו והיתה השאלה אודיעך דעתי במקצת הנשים ששותות משקה או שאר דברים לעכב וסתן עשרה או עשרים יום אם אסור לבעלה לבא עליה אף על פי שהיא טהורה דהוי כסמוך לוסתן או לא.


ומתוך תשובתו שם יראה ברור דעיקר הספק הי' אם אסורה כל ימי משך הוסת וכל הימים עד שתראה והיינו להמחמירים כהראב"ד (דלא כרז"ה ושו"ע שלפנינו) דכל משך ימי הוסת נקרא ימי עונה, אבל עכ"פ בעונה ראשונה הי' פשיטא לי' להרדב"ז שהיא אסורה כמש"כ בתו"ד הילכך יפרוש ממנה היום הראשון של הוסת ומותרת לאח"כ, וא"כ לדידן דבלא"ה גם בדרך הרגיל אינה אסורה רק בעונה ראשונה אין נפ"מ מזה, איברא דהרדב"ז כ' ומכ"מ צריכה בדיקה קודם תשמיש ואף על גב דבשאר נשים אני תופס מילתא מציעתא דאי אית לה וסת קבוע אינה צריכה בדיקה ואם אין לה וסת קבוע צריכה בדיקה בנ"ד הוי כאין לה וסת קבוע ומסיים הרדב"ז, ואם נסתה אשה זו משקה זה ג' פעמים שמעכב וסתה מסתברא דמשמשת בלא בדיקה ע"כ, והיינו דנדונה כקבועה לענין זה שלא תראה בימים אלה א"כ גם בעונה ראשונה אין לה לחוש דכבר יש לה קביעת שלא לראות, ומש"כ הרדב"ז למעלה דבעונה ראשונה תחוש היינו קודם דאסיק מציאות זה דכבר נסתה משקה זאת ואהני לה ג' פעמים, וא"כ באלה שלוקחים כדורים אלה לשנות וסתן ואהני להו ג"כ כמה פעמים לכאורה יראה דאין להם לחוש גם לעונה ראשונה, אלא לאחר הפסקת לקיחת הכדורים שאז הם עלולים לראות בקרוב כידוע.


ובשיעורי שבט הלוי סימן קפד סעיף ח' אות ב': עיין שבט הלוי ח"ד סצ"ט אות ט' באשה הלוקחת כדורים ותרופות למנוע או לעכב ביאת הוסת אם צריכה לתוש ליום וסתה הרגיל או דהוי כתרדה המסלקת דמים ואף י"ל דעדיף מחרדה דהתם צריכה בדיקה לכתחילה כמשנ"ת מהמאירי דאין יכולים להבחין בין פחד לבהלה אבל הכדורים כבר התנסו דמועיליס ומוחזקיס דמסלקים הדמים ובשו"ת רדב"ז החדשות ח"ת סקל"ו נשאל בזה אם דינה כמסולקת דמים לענין פרישה וכתב דבתחילה תחוש ליום וסתה אך אם כבר לקחה ג"פ והועיל לעכב הוסת א"צ לחוש ובזמנינו שהתרופות הוחזקו בנשים רבות אפשר להקל אחר הבדיקה אך לכתחילה אפשר דצריכה בדיקה עד שתתחזק כדורים עיין לקמן סי' קצ"ב ס"ד אות א' איך לנהוג בנטילת כדורים ושיעשו ע"פ מורה הוראה ואירע שחל ליל החופה בעונת הוסת וכן כשהבעילת מצוה נדחתה מאיזו סיבה דהוי ושכיח כן בכלות שלפעמים יש צורך לקחת כדורים [עיין לקמן סי' קצ"ב ס"ד אות א' איך לנהוג בנטילת כדורים ושיעשו ע"פ מורה הוראה ואירע שחל ליל החופה בעונת הוסת וכן כשהבעילת מצוה נדחתה מאיזו סיבה] דהוי צירוף להתיר עם עוד פרטים. ואם חל בעונת וס"ק מעיקר הדין סומכים על חזקת הכדורים ולצורך אפשר להקל.


 


ועוד שם בסימן קפט סעיף כג, אות ה': והלוקחות כדורים למניעת הוסת וכגון כלות, אם ידוע שמשפיעים א"צ לחוש [ועי' לעיל סי' קפ"ד ס"ח אות ב' ולקמן סי' קצ"ב ס"ד אות א'] ואחר שמפסיקות לקחת מגיע הוסת אחר ב' וג' ימים וודאי יש לחוש מאז וכן בכדורים לסידור הוסת ופוסקת לקחתם דהרגילות שרואה אחר כמה ימים. אלא דאם הרופאים אומרים שמגיע אחר ג' ימים – מותרת ב' ימים, וכן כה"ג תפרוש לפתות מעת לעת קודם הזמן שהרופאים אומרים שדרך הדם לבא.


דילוג לתוכן