ביקור בבית קברות- בימי נידה - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

סדר בתחומי החיים

שם הרב המשיב: הרב אשר לעמיל כהן

שאלה

האם מותר לאשה בעת טומאתה לבקר ב'בית הקברות'.

תשובה

המנהג שבעת דימומה לא הולכת, אך לאחר שפסק הדם למרות שעדיין לא טבלה, יכולה להקל ולילך אם יש צורך בכך.

מקורות

נהגו שאשה לא תלך לבית החיים בזמן טומאתה עד שתטבול, כמובא בפתחי תשובה יורה דעה (סימן קצה ס"ק יט): "כתב בספר חמו"ד כ"י נהגו הנשים שלא לילך לבית החיים להתפלל בימי נדתה ונכון הוא".


ולפעמים מקילים אם יש לה צורך ללכת לקברים אף בימי טומאתה בזמן שאינה שופעת דם, כגון כשהולכים כל בני המשפחה ביום היארצייט יום השנה ואינה יכולה להעדר מחמת בושה וכדומה, וכן דעת הגרש"ז אויערבאך דביום היארצייט נהוג שאין מקפידות ליכנס לבית הקברות בימי ליבונן. (ספר נחמו נחמו עמי פרק לג סעי' ה'). והוא הדין לקברי צדיקים.


דילוג לתוכן