Ask The Rabbi

נושא:

טבילה אחרי התפילה

אם לא הספקתי לטבול בבוקר קודם התפילה, האם יש עניין לטבול לאחרי'?

לבאר העניין אקדים, שמלבד ההכנה לתפילה שבטבילה, ישנם ענינים נוספים מהותיים בטבילה היומיות, ועליהם אין כל ספק שצריך לטבול אחרי התפילה או במהלך היום. ואפי' לגבי התפילה, ישנם אחרונים שסוברים שבשעת הדחק יכולה הטבילה להועיל לו למפרע גם לתפילה

מקורות