fbpx

חתונה באולם יקר

האם יש עניין לעשות חתונה באולם יוקרתי לכבוד החתן והכלה?

במכתביו של הרבי מצינו שאין דעתו נוחה כלל מכך שמבזבזים ממון על ידי שכירת אולם ועוד כהנה – הוצאות שאין בהם שום תועלת, וגם גשמית. וכתב "אף שהפליגו חז"ל בשמחת חתן וכלה ואיך שכל אחד מחוייב בזה, הרי רואים במוחש שהשמחה גדולה יותר כשעושים חתונה לא באולם רשמי, שמשכורתו הון תועפות, כי אם עושים החתונה באופן דכל דפשיט מעלי טפי (כל שפשוט יותר מועיל יותר)".


וגם כתב שם שהוא צריך להיות בהסכמה מלאה של שני הצדדים, ובזה גם דעת נשים ורצונן, וקל להבין.

מקורות