fbpx

נושא: כשרות

חשש גילוי בתבשיל

האם ישנו חשש גילוי בתבשיל?

תבשיל שאין משקה צף על גביו ואינו נוזלי, אין בו חשש גילוי כלל.

מקורות

 כתב המחבר בשולחן ערוך יורה דעה הלכות מאכלי עובדי כוכבים (סימן קטז סעיף א): משקים שנתגלו, אסרום חכמים דחיישינן שמא שתה נחש מהם והטיל בהם ארס, ועכשיו שאין נחשים מצויים בינינו, מותר.


ובפתחי תשובה שם (ס"ק א) כתב: עיין בשל"ה דף ע"ט ע"ב שכתב דמ"מ שומר נפשו ירחק מזה. והא ראיה שהרי הטור כתבן לכל הדינים אחד מהם לא נותר ע"ש עוד. ובהנהגת החסיד הגר"א ז"ל כתוב ג"כ שהיה נזהר מאד בדבר זה ע"ש טעמו ע"כ הרוצה ליזהר יעיין כל הדינים בטור.


ומסתבר שבכלל משקים אף תבשיל שצף על גביהן משקה, שהרי הטעם הוא משום שמא שתה מהן נחש והשאיר בהן ארסו. וכן בכלל משקין כל שאין האדם צריך להפכו בפיו לפני בליעתו כגון לבן וכדו'. (ראה שולחן ערוך הרב או"ח סימן קנח ס"ח).