fbpx

חשבון נפש על עסקנות

אמנם זה לא נהוג לכתוב על דברים כאלו, אבל שאני עורך בימים האחרונים חשבון נפש על השנה האחרונה שלי, אני נופל לסוג של עצבות כזאת, מדוע אני לא יושב באהלה של תורה.. אמנם אני עוסק בצרכי ציבור, ומשתדל לעשות את זה באמונה, אבל הייתי רואה את עצמי עם היכולות שיש לי, הרבה יותר בעולם של לימוד התורה. ב"ה ה' חנן אותי בראש טוב, ואם הוא היה מסובב את השליחות שלי במקום שאני צריך להשפיע את התורה שלי ולא רק את כח העסקנות שבי, הייתי הרבה יותר שמח. אמנם אני יודע שכפי מה שההשגחה פרטית הביאה אותי, אז מובן לי שהשליחות שלי היא במקום שבו אני נמצא ופועל, אבל עדיין אשמח לשמוע בעניין זה מכבוד הרבנים.

מקורות

תלמוד ירושלמי, הוריות, י"ט משנה א.

תלמוד בבלי, מסכת ברכות, כח, ב.

מפרשי הגמ' על אתר.

פרשת נצבים, ריש הפרשה ומפרשיה.