fbpx

נושא: כללי

חציצה בנטילת ידים

האם יש דיני חציצה בנטילת ידים? מה הדין לגבי ציפורנים עם צבע של נשים? מה הדין לגבי טבעת שעל היד?

קודם הנטילה צריכים להשגיח על הידים שתהיינה נקיות בלי שום חציצה. מי שציפורני אצבעותיו גדולות צריך לנקות שלא יהיה בתחתיהן לכלוך בחלק שחוץ לבשר (ובצק אפילו כנגד הבשר משום דהוי חציצה).
וכן אשה צריכה להסיר הטבעות שלא תהיה חציצה. 


לק אינו מהוה חציצה אצל נשים, במידה והוא שלם.

מקורות

קיצור שולחן ערוך, סימן מ, סעיפים יא-ב.