Ask The Rabbi

נושא:

חנוכיה מכוסיות שמן

האם בחנוכה חייב להדליק דווקא בחנוכיה או שאפשר להניח כוסיות שמן אחת ליד השניה?

 


מן הדין אין חיוב להדליק בחנוכיה, אבל יש להיזהר להניח הנרות / הכוסיות על משטח ישר כדי שיהיו באותו גובה ולהניחם זה לצד זה בשורה ישרה עם רווח ביניהם, כדי שמספר הנרות ייראה בברור, ולא כמו מדורה.


אך במידת האפשר יש להדר ולהדליק בחנוכיית כסף, להידור ולחיבוב המצווה. 

מקורות