אם אפשר לבאר מה היה ההיתר של המכבים לצאת למלחמה, בעוד שבדרך הטבע לא היה להם כל סיכוי?

הרבי מבאר כך: מכיון שהיו אז כשעת גזירה, היו ישראל חייבים למסור נפשם על כל דבר (ולא רק על ג' עבירות שעליהן נאמר יהרג ואל יעבור);

ובפרט שנוסף על הגזירות על מילה שבת וחודש אמרו היוונים[1] "כתבו על קרן השור שאין לכם חלק באלקי ישראל".

[1] ראה ב"ר פ"ב, ד. פמ"ד, יז. ויק"ר פי"ג, ה. ועוד.

 

מקורות