חנוכה - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

סדר בתחומי החיים

נושא: חגים

שאלה

הרב שמסר לנו שיעור על חנוכה טען אצלנו שאת מצוות נר חנוכה אפשר לקיים תמיד. האם זה נכון? מה קורה בשעה שהיו גזירות של המדינה שלא ידליקו נרות, כמו שהיה ברוסיה הסובייטית?

תשובה

בשונה מכל המצוות שנקבעו באופן שהגוי יכול להפריע לעשייתן, ואפי' המצוות שעליהן נאמר "יהרג ואל יעבור" הרי אם נהרג חלילה, אין בפועל את קיום המצוה. משא"כ את מצות נרות חנוכה אין הגוי יכול לבטל, כי אפי' בזמן גזירת השמד יכול להניח הנר על השולחן בביתו ודיו בכך.

ובאופן זה אכן הדליקו רבים מבני ישראל גם שהיו גזירות בפועל ברוסיה וכד'.

והטעם לזה, כי מצות נר חנוכה נובעת מעצמותו ית', מקום שבו אין החטא מסוגל לפגום, ולכן אין ביכולתו של איש לבטל המצוה. הגוי יכול רק להפריע לגילוי בחוץ, אך בעצמותו של הנר א"א לפגום.

מקורות

דילוג לתוכן